REGULAMIN SKLEPU

 

Usługi elektroniczne w serwisie internetowym

 

 • Sklep “Skórtex” prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internetowej, a Informacje o towarach zamieszcza na stronie www.skortex.pl
 • Sprzedawcą jest Skórtex Sperski Sp. J. z siedzibą na ulicy Wileńskiej 72a, 14-500 Braniewo, REGON 170069600, będący płatnikiem podatku VAT o numerze NIP: 5820003543.
 • Klientem Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do
 • czynności prawnych oraz osoba prawna.
 • Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony internetowe skortex.pl 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 • Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem.
 • Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.
 • W celu złożenia zamówienia Klient musi dokonać:
 1. wyboru zamawianych towarów lub usług,
 2. wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),
 3. wyboru sposobu płatności.
 • W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 10 dni licząc od daty zawarcia umowy i zwróci wpłacone pieniądze.
 • Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.

Zmiany w zamówieniach.

Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta za pośrednictwem adresu e-mail skortex@skortex.pl lub telefonicznie.

Ceny towarów.

 • Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklep
  • podawane są w złotych polskich,
  • zawierają podatek
 • Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 • Ceny hurtowe obowiązują dla zamówień od 2000 pln
 • Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian.
 • Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 • Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
 • Koszty dostawy pozostają po stronie Klienta. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.
 • Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest na stronach Pomocy w sekcji Koszty

Czas realizacji zamówienia.

 • Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do momentu przekazania paczki ze Sklepu do przewoźnika realizującego dostawę, uwzględniane są tylko dni robocze.
 • Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane w chwili skompletowania całego zamówienia.
 • Termin wysyłki paczki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie.
 • Zamówienie może być dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 • W przypadku wybranych towarów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form.
 • Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki.
 • W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera lub pracownika poczty, sporządzić protokół Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.

Formy płatności. Rozpoczęcie realizacji zamówienia.

 • Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
  • płatność przy odbiorze – Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia,
  • przelew bankowy, przelew elektroniczny lub system płatności – Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego – po wpłynięciu wpłaty na konto Sklepu.
 • W przypadku wybranych towarów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności za zamówienie.
 • Sklep zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy płatności “płatność przy odbiorze” Klientowi, który nie odbierze dwóch kolejno zrealizowanych zamówień płatnych przy odbiorze, bez względu na formę Przywrócenie formy dokonania zapłaty “płatność przy odbiorze” dla danego Klienta następuje po złożeniu i odebraniu kolejnego zamówienia opłaconego w inny sposób niż “przy odbiorze”.

Reklamacje.

 • Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora.
 • Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.
 • Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową.
 • W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie.
 • Uprawnienie to przysługuje w ciągu 12 miesięcy od daty doręczenia towaru, pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o niezgodności w ciągu 7 dni od jej otrzymania.
 • W takim przypadku Klient powinien odesłać towar przesyłką pocztową ekonomiczną na adres Sklepu:

Skórtex Sperski Spółka Jawna, ul. Wileńska 72a, 14-500 Braniewo

 • Do odsyłanego towaru należy dołączyć paragon lub fakturę wraz z opisem reklamacyjnym. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 • Sklep, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.
 • W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy.
 • Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.

Dane osobowe.

 • Przetwarzanie i ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych” lub „RODO”) oraz przepisami krajowymi, w szczególności z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych.
 • Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Skórtex Sperski Sp. J. oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 • Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych lub przez stronę trzecią takich jak:
 • archiwizacja danych i dokumentowanie dopełnienia obowiązków związanych z ochroną danych osobowych;
 • obsługa zgłoszeń niezwiązanych bezpośrednio z wykonaniem umowy;
 • zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług;
 • windykacja należności;
 • dochodzenie roszczeń na drodze sądowej i w postępowaniach polubownych; Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na postawie ważnej zgody Użytkowników lub Klientów udzielonej w sposób dobrowolny i świadomy w odniesieniu do konkretnego celu przetwarzania danych, wyraźnie i konkretnie wskazanego w treści tej
 • Administratorem danych osobowych jest Skórtex Sperski Sp. J. z siedzibą na ulicy Wileńskiej 72a, 14-500 Braniewo, REGON 170069600, będący płatnikiem podatku VAT o numerze NIP: 5820003543
 • Podanie danych innych, niż wskazanych w ust. 1, jest dobrowolne i równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie przez Administratora w celu zawarcia lub wykonania umowy, przy czym Administrator ma prawo do ich usunięcia jeżeli uzna, że dane te nie są niezbędne do zawarcia lub wykonania
 • W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej, dobrowolnej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w
 • Użytkownik przed złożeniem oświadczenia o przyjęciu oferty powinien zweryfikować czy podane przez niego dane kontaktowe są aktualne. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych, niepełnych lub nieaktualnych danych o których mowa w ust. 4, 6, 7 i 8.
 • Użytkownikowi przysługuje:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. zgodnie z zasadami określonymi w Polityce prywatności.
 • W celu wykonania umowy dane Kupującego mogą zostać przekazane:
 • wskazanym przez Kupującego podmiotom obsługującym transakcje płatnicze w celu obciążenia karty kredytowej Kupującego lub dokonania płatności on-line. Przekazanie danych odbędzie się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Administratorem danych a wybranym podmiotem obsługującym transakcje płatnicze.. Podanie tych danych jest obowiązkowe jeżeli Kupujący chce dokonać elektronicznej płatności za zakupione
 • firmie spedycyjnej, która będzie odpowiedzialna za dostawę zamówionych produktów na adres podany podczas zakupu. Przekazanie danych odbędzie się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Administratorem danych a wybraną firmą spedycyjną. Jeśli Kupujący wybrał opcję dostawy zamówienia przez jedną z firm spedycyjnych przekazanie danych tej firmie jest niezbędne do zrealizowania zamówienia.
 • Informujemy, iż podczas korzystania z usług skórtex.pl w komputerze użytkownika instalowane są pliki typu “cookies”. Instalacja plików jest konieczna do prawidłowego świadczenia usługi. Więcej informacji na temat plików typu “cookies” znajduje się w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej pod adresem https://gvarant.pl/polityka-prywatnosci/.

Postanowienia końcowe.

 • Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sklepem Skórtex .
 • Towary prezentowane na stronach www Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach www nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.
 • Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez
 • Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych
 • Sklep nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do
 • Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Klientem nie będącym Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 , poz.1176, z późn. zm. ) oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 z 2000r. ,poz.271 z późn. zm.)
 • Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 08.2020r.

DRUK REKLAMACYJNY.PDF